İnşaat İşçisi Seviye 2

16UY0253-2  MYK İnşaat işçisi Ulusal yeterliliğine göre inşaat işçilerinin sınav ve belgelendirmesi gerçekleştirilmektedir.

 

BELGELENDİRME PROGRAMI

Yeterlilik Tanımı

16UY0253-2/00 MYK İnşaat İşçisi Rev.00

Belge Yeterlilik Şartları

-

Belge Geçerlilik Süresi

5 YIL

Belgenin Verilmesi

"Başvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması, Ödemesinin tamamlanmış olması, Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması, Aday, mesleki yeterlilik belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması, MYK Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması, Teorik sınavlardan yeter puan alması, Performans sınavlarından yeter puan alması, MYK Sınavlarının belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olması, Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması, İncelene kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir. "

Gözetim Faaliyetleri

-

Belge Yenileme Faaliyetleri

5.YILDA 2 YIL VEYA SON ALTI AY BOYUNCA ÇALIŞMIŞ OLMAK VEYA YETERLİLİK KAPSAMINDA YER ALAN YETERLİLİK BİRİMLERİ İÇİN TANIMLANAN MYK UYGULAMA SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK

Belge Askıya Alma Faaliyetleri

“• Belgelenmiş personelin Belge ANKARA Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (en az 6 ay),
• Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması durumunda (en az 6 ay),
• Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması durumunda (en az 6 ay),
• Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması durumunda (en az 6 ay),
• Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda (en az 6 ay), Mesleki Yeterlilik Belgesi askıya alınır.

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. “

Belge Geri Çekme Faaliyetleri

“• Belge ANKARA Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
• Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
• Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi durumunda,
• Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması durumunda,
• Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda,
• Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi durumunda,
• Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması durumunda,
• Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı durumunda,
• Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi durumunda,
MYK Belgesi iptal edilir.
• Akreditasyon kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz.
• Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin Yeterlilik belgesi iptal edilir.”

Belge Teslim Faaliyetleri

BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMAK

Başvuru Alma ve Değerlendirme Faaliyetleri

ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFINDAN DOLDURULMASI, ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,