Sınav Kuralları

BELGE ANKARA , İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 36’ün altında olduğu teorik sınavlar için (36 dahil) tek bir değerlendirici görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 36’ dan fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dahil) değerlendiriciye ilave olarak bir değerlendirici veya gözetmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise değerlendirici veya gözetmen sayısı orantılı olarak artırılır.

Değerlendirici veya gözetmen sayısının birden fazla olduğu durumlarda değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) sınav alanının farklı noktalarına kamera açısı içinde olacak şekilde konumlanarak sınav güvenliğini artırmalıdır.

2) Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

3) Adaylar Kuruluş tarafından sınav başlamadan önce mobil cihazların kapalı konuma getirilmesi konusunda uyarılır.

4) Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları, sınav alanını sınav devam ederken terk etmeleri sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.

5) İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

6) Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

7) Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır.

8) Kuruluşlar sınav alanlarında görünürlük ve tanınırlığı sağlamak için gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda tüm sınav alanlarında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulundurulur.

9) Kuruluşlar engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınava erişimini sağlayacak önlemleri alır. Bu kapsamda ilgili ulusal yeterlilikte başka bir düzenleme bulunmadığı durumlarda:

a) Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.

b) Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.

c) İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kuruluşun yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde Kuruluş çözüm önerisini Kuruma sunar, Kurum tarafından onaylanması halinde uygular. Yukarıdaki önlemlerin uygulanması sonucu doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın bilgisi dahilinde olmak kaydıyla adaya yansıtılabilir. İşbu madde engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların çalışabileceği meslekler için geçerlidir.

10) Kuruluşlar sınav alanlarında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasından ve uygulanmasından sorumludur.

11) Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz.

12) Kuruluş sınav başlamadan önce, sınav alanında bulunan adayları ve diğer kişileri (değerlendirici, gözetmen, denetçi, vb.) sınav alanlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile acil durum prosedürleri konusunda bilgilendirir.

13) Sınav yapan personel acil durumlara ilişkin hususlar ile sınav esnasında oluşabilecek risklere ilişkin sınav öncesi adayları bilgilendirir.

14) Sınavlar Kuruluşumuz tarafından MYK tarafından yayınlanan ''Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi'' doğrultusunda kamera kaydına alınır.

15) Sınavların gerçekleşeceği alanların adayların sınav performansını olumsuz etkilemeyecek koşullara sahip olması ve ergonomi açısından uygunluğunun sağlanmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylara tahsis edilmiş sıra, masa, sandalye, vb. ekipman, sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, ışıklandırma, havalandırma, vb.) sınav gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır.

16) Kuruluş ilgili mevzuat doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını, Kurum tarafından belirlenen kurallara uyulduğunu ve ulusal yeterlilik(ler)te yer alan şartların sağlandığını sınav başlangıç saatinden makul bir süre önce kontrol etmeli ve sınav alanlarının uygunluğunu ''Sınav Yeri Uygunluk  Formu'' na kayıt etmelidir.

17) ''Performans Sınav Yeri Uygunluk Formu'' nda sınav alanının iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve ilgili ulusal yeterlilik(ler) açısından uygunluğuna, sınav güvenliğine, yeterli sayıda ve uygun (kalibrasyonu ve bakımı yapılmış, vb.) sınav materyalinin bulunup bulunmadığına ilişkin kriterler yer alır. Sınav alanının değerlendirmesi teorik ve performans sınavları için ayrı ayrı yapılır.

18) Sınav programının, sınav iptalinin ve sınav(lar)la ilgili meydana gelen değişikliklerin bildirimi işlemleri Yetkilendirme Sözleşmesinde belirtilen süreler dâhilinde ve Sınav ve Belgelendirme İşlemleri MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzunda belirtilen adımlar takip edilerek gerçekleştirilir. Sınav iptali sınav programında bildirilen tüm sınavları kapsayabileceği gibi sınavların bir kısmı için de uygulanabilir. Sınav iptaline veya sınav(lar)a ilişkin meydana gelen değişikliklere ilişkin gerekçe ve kanıtlar MYK Web Portalına kaydedilmesi ve belirtilen süreler dâhilinde Portal üzerinden Kuruma bildirilir.

19) Sınav alanlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine ve ekipmanların kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı, vb. durumlarda Kuruluş ilgili mevzuata göre sınavı iptal eder.

20) Basılı sınav materyali kullanılan sınavlarda teorik sınav soruları, cevap anahtarları ve performans sınav soruları/senaryoları kapalı bir şekilde sınav alanına getirilir; sınav başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera önünde açılır.

21) Kuruluş, kendisine ait olan sınav merkez(ler)i dışındaki sınav alan(lar)ı için genel ölçütlerine sahip sınav alanları için firmalar ile sözleşme yaparak  sınav alanı uygunluk formunu MYK Web Portalına yükler.

22) Teorik sınavlarda adaylar arası mesafe ve kullanılacak görünürlük materyali MYK rehberine uygun olarak düzenlenebilir.

23)       Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler. Sınav katılımcılarının kimlik kontrolü, sınav değerlendiricileri tarafından yapılacaktır.